Meer nieuws

Slim Zoeken

Terugbetaling van kosten

 

Graag willen we jullie wijzen op het belang van het correct toekennen van kostenvergoedingen aan medewerkers. Indien een werknemer onkosten maakt die ten laste vallen van de werkgever zal de werkgever deze terugbetalen aan de werknemers. Veel bedrijven gaan niet correct om met dergelijke toekenningen. Dit kan heel wat gevolgen hebben voor uw firma! 

De kostenvergoeding zal enkel vrijgesteld worden aan socialezekerheidsbijdragen als onderstaande drie voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn: 

 • de kosten worden gemaakt in het kader van de dienstbetrekking; 

 • de kosten zijn reëel; 

• de juistheid van de uitgaven kan door de werkgever met bewijsstukken verantwoord worden. 

 

Via onderstaande link verwijs ik U graag naar de officiële tabellen van de sociale zekerheid. Op basis hiervan kan je nagaan of gemaakte onkosten in uw firma correct worden toegepast. Indien na controle blijkt dat deze onkosten onterecht toegekend zijnkan de RSZ dit mogelijk zien als verdoken loon met eventuele boetes tot gevolg. 

Tip: maak maandelijks een lijst met al de terugbetaalde onkosten inclusief de nodige bewijzen hiervan. 

Nog steeds niet zeker of jullie dit correct toepassen? Vraag onze adviseurs om rond de tafel te zitten. 

 

 

 

 

Een nieuw jaar brengt traditioneel heel wat wetswijzigingen met zich mee. Maar een aantal wijzigingen staan nog in de steigers: ze zijn wel al goedgekeurd, maar moeten nog worden doorgevoerd. Het is koffiedik kijken wanneer deze wetten effectief in de praktijk omgezet zullen worden, maar je houdt er best alvast rekening mee. Een overzicht.

Hilde Haems, Chief HR Officer bij SD Worx, kreeg in 2018 van Femma de vraag om mee te piloteren rond de kortere werkweek. Het antwoord was toen negatief, maar nadenken over tijd en een goed evenwicht tussen werk en privéleven, wil ze des te meer.

 

Heb je hier nog nooit van gehoord, dan is het zeker nuttig dit artikel te lezen. Ontsla je een werknemer, dan kan hij vragen om de redenen van het ontslag op papier te zetten. 

Het is zeer belangrijk hier correct mee om te springen! Wij merken vaak dat werkgevers hier zeer los mee omgaan. Echter is het niet volgen van een juiste procedure niet zonder gevaar! Het kan ertoe leiden dat u als werkgever een schadevergoeding moet betalen indien zou blijken dat het ontslag kennelijk onredelijk is. 

Een ontslag wordt als kennelijk onredelijk beschouwd als de reden voor ontslag geen verband houdt met :

 • Het gedrag van de werknemer;
 • De geschiktheid van de werknemer;
 • De noodwendigheden van de onderneming.

Houdt het ontslag geen verband met één of meerdere van deze punten OF kan u niet bewijzen dat het ontslag om deze reden(en) wordt gegeven, dan riskeert u een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag die kan gaan van 3 tot 17 weken loon.

De motivering van een ontslag geldt niet voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit. Ook studenten of uitzendkrachten kunnen geen aanspraak maken op deze motivering. 

De wetgeving i.v.m. kennelijk onredelijk ontslag is niet van toepassing op een werknemer die wordt ontslagen in het kader van volgende gebeurtenissen : 

 • Stopzetting van de activiteit
 • Sluiting van de onderneming
 • Collectief ontslag
 • Ontslag om dringende reden

Concreet kan een werknemer de ontslagmotivering tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst aangetekend opvragen. Is er sprake van een opzegtermijn, dan kan dit tot 6 maanden na het ontslag.

Eén tip om te vermijden dat u wordt verweten een kennelijk onredelijk ontslag te hebben doorgevoerd: Bouw een dossier op! Hoe?  

 • Probeer zoveel als mogelijk een schriftelijk spoor na te laten ingeval van problemen met werknemers. Heb je een gesprek met een werknemer, bevestig het achteraf dan bijvoorbeeld even per e-mail.
 • Een aangetekend schrijven is niet altijd nodig, maar als er zich reeds 3 gelijkaardige incidenten voordeden waarbij driemaal een e-mail werd verstuurd, is een aangetekende ingebrekestelling wel de logische volgende stap.
 • Bouw een dossier op waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gelaten zich te verbeteren.
 • Terugkerende evaluatiegesprekken waarvan een schriftelijk verslag wordt opgemaakt zijn een handig instrument. Zo ook het organiseren van functioneringsgesprekken als er iets niet goed loopt.
 • Bespreek incidenten steeds met uw dossierbeheerder of onze juriste. Raadpleeg ons ook even vooraleer tot ontslag wordt overgegaan. We bekijken dan samen met u de concrete situatie en trachten het risico op een ‘kennelijk onredelijk ontslag’ in te schatten.
 • Laat je niet leiden door emoties en ga niet overhaast te werk.

Je staat er zeker niet alleen voor wij zullen jullie steeds begeleiden in het opzetten van een werkwijze en in het doorvoeren van een ontslag.

 

Bregt Vanzonhoven

Commercieel Directeur

Vanaf 14 september zit de website van payroll- en hr-dienstverlener SD Worx in een nieuw jasje. Ze wordt nog klantgerichter en zal een frissere, eenduidige look hebben in de tien landen waar SD Worx kantoren heeft.

“Bij de bedrijven die thuiswerk toestaan en ons systeem gebruiken om thuiswerk te laten registreren door hun medewerkers, zien we dat gemiddeld genomen (bekeken bij 20.000 werknemers in de privé) op maandag 18 juni het aandeel van thuiswerkers hoger ligt dan de voorbije 2 maandagen.

Bedrijven gaan alsmaar complexere uitdagingen aan op het vlak van tewerkstelling: de wetgeving verandert in sneltempo, de ‘war for talent’ vraagt om innovatieve en werkbare oplossingen, medewerkers verwachten snelle en duidelijke oplossingen … “Wat de vraagstukken ook zijn, elke organisatie moet altijd in SD Worx zijn ‘HR-sparringpartner’ vinden”, beklemtoont Tom Wouters, directeur van SD Worx België.

Met trots stellen we u het nieuwe jaarverslag voor. We belichten daarin de uitstekende resultaten en belangrijkste mijlpalen van het afgelopen jaar.

Onze organisatie bouwt op drie strategische pijlers: we zetten de klant centraal in alles wat we doen, kiezen volop voor digitalisering en zetten in op internationale groei.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX