Nieuws

Aanleiding: geen aangegeven bedrijfsvoorheffing op belastbare bezoldigingen

De fiscus heeft vastgesteld dat bedrijfsleiders op hun fiche 281.20 vaak belastbare bezoldigingen vermelden zonder bedrijfsvoorheffing. Deze inkomsten zijn nochtans wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.

Volgens de fiscale wetgeving moeten de schuldenaars van belastbare bezoldigingen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen inhouden en aan de fiscus storten. Deze regels zijn dus ook integraal van toepassing op bedrijfsleiders die zichzelf een bezoldiging toekennen of uitbetalen.

In een arrest van 1 juni 2012 heeft het Hof van Cassatie er trouwens nog op gewezen dat bedrijfsvoorheffing opeisbaar is uit hoofde van het betalen of toekennen van belastbare bezoldigingen. En deze opeisbaarheid staat los van de belastingtoestand van de genieter van de bezoldigingen (in casu de bedrijfsleider). Het staat eveneens los van het feit of de genieter van deze bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk voorafbetalingen heeft gedaan.

Rechtzettingen, sancties en controleactie

De fiscus heeft nu bepaald dat de schuldenaars van de belastbare bezoldigingen die in 2013 geen of slechts gedeeltelijke bedrijfsvoorheffing hebben betaald, dit voor het einde van het jaar moeten rechtzetten. Als dit niet gebeurt, zullen zij naast de wettelijke nalatigheidsinterest ook onderworpen worden aan de voorziene administratieve sancties.

Bedrijfsleiders die dus geen of onvoldoende bedrijfsvoorheffing hebben betaald op hun eigen verkregen bezoldigingen, hebben tot eind 2013 de tijd om dit te regulariseren. In dit opzicht gaat de fiscus vanaf 2014 gerichte controles organiseren.

Ter herinnering: de regels rond fiche 281.20 (bedrijfsleiders)

Een fiche 281.20 moet opgesteld worden voor de bedrijfsleider-natuurlijke persoon. Wanneer er belastbare vergoedingen toegekend worden aan de buitenlandse of Belgische rechtspersoon die de functie van bedrijfsleider uitoefent, en er geen factuur is opgesteld, moet deze vergoeding vermeld worden:

  • op een fiche 281.50 (commissies, makelaarslonen, vacatiegelden,…) wanneer de rechtspersoon een inwoner is.
  • op een fiche 281.30 (presentiegelden, prijzen, subsidies,…) wanneer de rechtspersoon een niet-inwoner is.

De fiche 281.20 kan in dit geval niet gebruikt worden, want ze is voorbehouden voor de bedrijfsleider-natuurlijke persoon.

Tantièmes
De fiscus brengt ook een aantal spelregels in herinnering in verband met tantièmes: een stuk van de winst die door de algemene vergadering aan bedrijfsleiders worden toegekend. Deze tantièmes worden geacht te zijn betaald op de datum waarop ze door de algemene vergadering toegekend worden. Ze moeten vermeld worden op een fiche 281 met betrekking tot het jaar van de toekenning.

Bron: Bericht fiscus via Unie
Cassatie 1 juni 2012, AR F.10.0038.F

 

LWB Logo Bottom

Beringen

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Dendermonde

Noordlaan 81 bus 1
B-9200 Dendermonde
tel +32 52 22 44 80
fax +32 52 22 13 63
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon

 

LWB is een partner van:

SDWORX