Zoals reeds vermeld in een vorig bericht, wordt het proefbeding afgeschaft. De wetgeving voorziet hierop een uitzondering voor studentenarbeid en tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

Er wordt wel een overgangsregeling voorzien. Zo blijven de proefbedingen opgenomen in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014, hun gevolgen behouden tot het verstrijken van deze bedingen. De regels die gelden tot 31 december 2013 worden toegepast op deze proefbedingen (tot het verstrijken ervan).


In dit bericht bespreken we de impact van de afschaffing van het proefbeding op andere bepalingen (scholingsbeding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomsten bepaalde duur, gewaarborgd loon bedienden, …).

1. Gevolgen afschaffing proef voor bedienden, arbeiders en dienstboden met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Door de afschaffing van het proefbeding is de werkgever die een werknemer vanaf 1 januari 2014 in dienst neemt onmiddellijk gebonden door de nieuwe termijnen.


2. Gevolgen afschaffing proef voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid

Voor een beëindiging tijdens de proefperiode geldt momenteel dat de eerste 3 arbeidsdagen worden beschouwd als proefperiode, behoudens strijdige overeenkomst.

Omwille van de korte duur van deze overeenkomsten blijft de regeling van de proeftijd voor uitzendarbeid en tijdelijke arbeid behouden.

Voortaan worden de eerste 3 werkdagen in het kader van de arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid en de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid altijd automatisch als proeftijd beschouwd gedurende dewelke elk van de partijen de overeenkomst kan beëindigen zonder opzegging noch vergoeding. Het is niet meer mogelijk om iets anders te bedingen, dit omdat de proeftijd in de Arbeidsovereenkomstenwet is afgeschaft.

Opgelet, deze nieuwe regeling is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014.


3. Gevolgen afschaffing proef voor studentenarbeid

Aangezien de studentenovereenkomst eveneens gekenmerkt wordt door haar vrij korte duur, wordt de proeftijd behouden. De regels die deze specifieke proeftijd regelen worden echter herzien.

Voortaan worden de eerste 3 werkdagen als student automatisch beschouwd als proeftijd gedurende dewelke zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst kan beëindigen zonder opzegging noch vergoeding. Door het automatisch karakter van deze periode, is het niet meer noodzakelijk dat de studentenovereenkomst een bijzonder beding over de proeftijd voorziet.

Opgelet, deze nieuwe regeling is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014.


4. Gevolgen afschaffing proef voor overeenkomsten van bepaalde duur/bepaald werk

4.1. Principe: geen vroegtijdige beëindiging mogelijk

Net zoals in de oude regeling blijft het principe gelden dat de partijen niet de mogelijkheid hebben om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk zonder dringende reden eenzijdig te beëindigen tijdens de overeengekomen termijn.

Doet een partij dit toch, dan zal het ontslag uitwerking hebben, maar moet zij aan de andere partij een verbrekingsvergoeding betalen. Deze vergoeding stemt net zoals voorheen overeen met het loon dat uitbetaald zou moeten worden tot de normaal voorziene einddatum van de arbeidsovereenkomst. De wet plafonneert dit bedrag tot het dubbele van de het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn volgens de nieuwe ontslagregels die zou gelden bij een overeenkomst van onbepaalde duur.


4.2. Vroegtijdige beëindiging tijdens eerste helft overeenkomst met max. van 6 maanden

Ten gevolge van de afschaffing van het proefbeding voorziet de wetgever nu een nieuwe mogelijkheid tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Zo kan elke partij de overeenkomst nog eenzijdig beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd van de overeenkomst. De periode waarin opzegging mogelijk is mag echter 6 maanden niet overschrijden. Deze mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging is een recht voor zowel de werkgever als de werknemer, ook als ze dit niet hebben voorzien in hun overeenkomst.

Maakt een partij gebruik van deze vroegtijdige beëindiging, dan moeten de algemene nieuwe opzegtermijnen gerespecteerd worden.

De kennisgeving van de opzegging gebeurt op dezelfde wijze als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en neemt eveneens een aanvang op de maandag volgend op de week waarin ze werd ter kennis gebracht.


4.3. Gevolgen afschaffing proef op gewaarborgd loon bedienden

Door de afschaffing van de proeftijd krijgt iedere bediende - onder bepaalde voorwaarden - een gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen. Een uitzondering geldt voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maand; voor hen blijft de loonwaarborgregeling van arbeiders gelden.
Wanneer de bediende langer dan 30 kalenderdagen ziek is, valt hij terug op de ziekteverzekering en zal hij daar uitkeringen ontvangen.

4.4. Gevolgen afschaffing proef voor het scholingsbeding en het concurrentiebeding

Momenteel hebben het scholingsbeding en het concurrentiebeding geen uitwerking wanneer een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode.

Vermits de proeftijd wordt afgeschaft, moest de wetgever deze regeling herzien.

Voortaan hebben deze bedingen geen uitwerking wanneer een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst.

Opgelet, deze nieuwe regeling is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014. De overeenkomsten waarvan de datum vroeger is aangevangen konden immers nog voorzien in een proefbeding, waarvan de gevolgen behouden blijven tot het verstrijken ervan.