Persberichten

Slim Zoeken

Antwerpen, 4 november 2011. Onze Vlaamse kmo’s zien de toekomst heel wat minder rooskleurig in dan tot voor enkele maanden. 1 op de 4 kmo’s in Vlaanderen denkt in het laatste kwartaal van 2011 aan te aanwerven.
Het vorige kwartaal was dat nog 33,2%, en in dezelfde periode vorig jaar zelfs nog 39,7%. Daarmee lijkt de relatieve stijging in Vlaanderen gestopt.
  • 24,9% van de Vlaamse kmo’s denkt aan te werven in het laatste kwartaal van 2011
  • Slechts 26,5% van de kmo’s verwacht een hogere tewerkstellingsniveau in 2012
  • 43,7% van de kmo’s heeft de voorbije 12 maanden personeel aangeworven
  • 58,3% heeft momenteel al openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken

Enkel in Wallonië blijven de tewerkstellingsverwachtingen ongeveer stabiel (32,5%). Daarmee zijn Waalse kmo’s optimistischer dan de Vlaamse. Zo verwacht 26,5% van de kmo’s dat het tewerkstellingsniveau eind 2012 hoger zal liggen dan nu, 10% verwacht een afname. Dat blijkt uit een studie van SD Worx bij 924 kmo’s in België.

Voor heel België komt het erop neer dat 26,7% van de kmo’s denkt aan te werven dit laatste kwartaal. Een flinke daling tegenover vorig kwartaal (32,2%) en vorig jaar (37,6%). Het onderzoek werd afgenomen in oktober en peilde naar de evolutie van de tewerkstellingsintentie voor het laatste kwartaal van 2011.

Het goede nieuws is wel dat de kmo’s die wensen aan te werven vooral voltijdse jobs in de aanbieding hebben: 79,2% heeft voltijdse vacatures en 29,2% heeft (ook) deeltijdse betrekkingen. In 82% van de gevallen gaat het om een contract van onbepaalde duur.

Een ander lichtpunt: meer dan 4 op 10 kmo’s (43,7%) heeft de voorbije 12 maanden personeel aangeworven. Hier zijn geen grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op te tekenen. In de secundaire sector (53,8%) waren er wel meer kmo’s die aangeworven hebben dan in de tertiaire en quartaire sector (40,1%).

Minder goede toekomstverwachtingen voor 2012

Hoe zit het met de toekomstverwachtingen voor 2012? Zien onze kmo’s die rooskleurig tegemoet? 26,5% van de kmo’s verwacht dat het tewerkstellingsniveau eind 2012 hoger zal liggen dan nu, 10% verwacht een afname.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (september 2010) is dit een significante daling: toen verwachtte 39,3% een toename van de tewerkstelling in de komende 15 maanden. Hoe kleiner de kmo’s hoe groter het pessimisme over de tewerkstelling het komende jaar.

Kleine kmo’s werven nauwelijks aan

Net zoals bij de vorige bevragingen zijn er opnieuw grote verschillen tussen de grotere en kleinere kmo’s. Zo denkt 66,1% van de bedrijven met 50 tot 100 werknemers eraan om aan te werven dit kwartaal, terwijl dit bij de kmo’s met minder dan 5 werknemers slechts 18,6% bedraagt.

Ook tussen de verschillende sectoren zijn er opvallende verschillen: in de secundaire sector wil 35,1% van de kmo’s aanwerven, tegenover 24,1% in de tertiaire en quartaire sector.

Aanwerven om uit te breiden

87,6% van de kmo’s die wenst aan te werven zoekt mensen met maximaal 5 jaar ervaring. Dat is nog steeds veel, maar blijkt toch een stuk minder te zijn dan de 96% van vorig kwartaal.

Kmo’s zoeken vooral midden- tot hooggeschoolde bedienden. Toch denkt ook 31,5% van de bedrijven laaggeschoolden aan te werven. In de secundaire sector willen kmo’s significant meer middengeschoolden aanwerven (60,9% van de kmo’s die denken aan te werven) dan bedrijven in de handel en dienstensector (36,8%). Deze laatste groep gaat eerder op zoek naar hooggeschoolden.

18,9% van de kmo’s wenst aan te werven omwille van uitbreiding. Zij hebben momenteel al meer werk of ze verwachten dit in de nabije toekomst. 7,7% wil aanwerven om personeel te vervangen. Opvallend: de bedrijven die niet van plan zijn extra personeel aan te werven zullen het bijkomend werk meer uitbesteden dan in het vorig kwartaal (26,2% tegenover 22,7%).

Toch nog pessimisme over invulling vacatures in Vlaanderen

En toch blijft de ‘war on talent’ woeden. Bijna de helft van de kmo’s (44,1%) denkt dat hun vacatures voor het laatste kwartaal van 2011 niet snel zullen ingevuld geraken. Vooral in Vlaanderen (54,5%) is dit het geval, wat schril afsteekt tegen de fikse daling van de verwachte tewerkstellingsgroei daar.

In Wallonië en Brussel is de invulling van de vacatures minder problematisch (31,6% denkt dat dit niet snel zal gebeuren). Ook kmo’s met minder dan 5 werknemers zijn opvallend minder optimistisch hierover (54%).

Die twijfel over de invulling van de vacatures lijkt gegrond. 58,3% van de kmo’s heeft momenteel al openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken. En ook hier zien we dezelfde tendens terug: 61,7% van de Vlaamse kmo’s heeft nu al openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken (oktober 2011), tegenover 54,1% in Wallonië en Brussel. Kmo’s van 5 tot 20 werknemers hebben hier met 49,5% het minst moeilijkheden mee.

Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.

LWB Logo Bottom

Bedrijfsinformatie

Doelvoetstraat 7
B-3580 Beringen
tel +32 11 45 60 60
fax +32 11 45 38 49
info@lwb-info.be

Social media

linkedin icoonFacebook icoon


KMO small

LWB is een partner van:  SDWORX