Antwerpen, 9 juni 2011 – Het vertrouwen van Belgische werknemers in de arbeidsmarkt neemt zienderogen toe. De werkende Belg is van mening dat de arbeidsmarkt veel mogelijkheden biedt en dat er voldoende werkzekerheid is.
  • 52% van de Vlamingen denkt gemakkelijk een andere job te kunnen vinden. 80% van de Waalse werknemers denkt dat het moeilijk is
  • Vertrouwen in arbeidsmarkt het sterkst gestegen bij marketeers, ICT’ers en horecapersoneel
  • Flinke deuk in zelfvertrouwen kaderleden en arbeiders
  • 16% van de Belgen actief op zoek naar nieuwe job

Vooral in Vlaanderen leeft dat vertrouwen: 52% van de werkende Vlamingen denkt gemakkelijk een andere job te kunnen vinden, maar volgens 80% van de Waalse werknemers is dat moeilijk tot zeer moeilijk. Het voorbije halfjaar is het vertrouwen in de arbeidsmarkt het sterkst gestegen bij marketeers (+35%), ICT’ers (+28%) en horecapersoneel (+25%), terwijl het bij consultants (-12%) en wetenschappelijke beroepen (-16%) sterk is afgenomen. Intussen kijkt 16% van de werkende Belgen actief uit naar een andere job.

Dat blijkt uit het onderzoek van SD Worx en Vacature naar het Belgische Werknemersvertrouwen. Deze indicator is samengesteld uit (1)Vertrouwen in de arbeidsmarkt, (2)Vertrouwen in de organisatie en (3)Vertrouwen in zichzelf als werknemer. Het gemiddelde van deze drie domeinen geeft het Belgische Werknemersvertrouwen weer. De indicator is bedoeld als tegenhanger van het ondernemersvertrouwen. Het werknemersvertrouwen geldt als graadmeter voor de stemming op de arbeidsmarkt en in de bedrijven. Sinds de lancering in december 2010 steeg het werknemersvertrouwen van 5,9 naar 6,2/10.

Het Werknemersvertrouwen in mei 2011

Sinds de start is het vertrouwen over de hele lijn blijven toenemen, met uitzondering van het vertrouwen van werknemers in zichzelf. In mei 2011 daalde dat voor het eerst. Terwijl werknemers van mening zijn dat het gemakkelijker is om in het algemeen een andere job te vinden, schatten ze hun eigen kansen op de arbeidsmarkt (-1,9%) én hun loopbaanmogelijkheden (-1,2%) lager in dan in maart 2011.

Er werden ook frappante regionale verschillen vastgesteld: 52% van de werkende Vlamingen denkt gemakkelijk een andere job te kunnen vinden, terwijl 80% van de Walen dat moeilijk vindt.Daarnaast vindt74% van de Vlamingen dat de arbeidsmarkt momenteel veel mogelijkheden biedt, tegenover slechts 34% van de Waalse werknemers en 48% van de Brusselaars. Ook gelooft 78% van de Vlamingen in zijn eigen kansen, tegenover 60% van de Walen en slechts 55% van de Brusselaars.

Het pessimisme over de eigen kansen is hoofdzakelijk te wijten aan het arbeiders-contingent, dat, meer dan de bedienden, pessimistischer is geworden over zijn eigen capaciteiten (-2,2%), kansen op de arbeidsmarkt (-2,6%) en loopbaanmogelijkheden
(-1,5%).

Hoewel er sprake is van een stijgend jobaanbod, botsen arbeiders met de hoge kwalificatie-eisen van werkgevers. Uit ander onderzoek van SD Worx bij 5.000 werknemers blijkt namelijk dat het dalende vertrouwen in de eigen capaciteiten van arbeiders te maken heeft met beperktere ontwikkelings- en groeimogelijkheden. Arbeiders krijgen relatief weinig kansen om nieuwe dingen bij te leren en hun talenten te ontwikkelen. Ze beschikken over minder autonomie in hun job en krijgen minder erkenning voor hun prestaties, wat onder meer blijkt uit gebrek aan inspraak bij beslissingen. Die factoren hebben een negatieve invloed op hun engagement tegenover hun organisatie, maar ondermijnen ook het geloof in ontwikkelingsmogelijkheden en capaciteiten. Bijkomende factor is ook de lagere werkzekerheid.

9-06-2011 arbeiders

9-06-2011 bedienden

Vertrouwen in de organisatie: kans op ontslag is klein

De economische heropleving zorgt niet alleen voor een groeiend vertrouwen in de arbeidsmarkt, ook het vertrouwen van de Belgen in hun onderneming neemt verder toe (van 6,1/10 naar 6,2/10). Werknemers hebben daarbij zowel vertrouwen in hun management (geloofwaardig, eerlijk, respectvolle behandeling van medewerkers, voldoende kansen,…) als in hun eigen tewerkstelling. De kans dat ze ontslagen worden schatten ze laag in. Niet minder dan 84% van de Vlamingen en 70% van de Walen denken niet snel te zullen worden ontslagen. Van alle factoren die het globale Werknemersvertrouwen uitmaken, scoort werkzekerheid met 7,1/10 het hoogst.

Ook hier schatten bedienden en arbeiders de situatie anders in. Vergeleken met maart 2011 stijgt het vertrouwen in de organisatie bij de bedienden van 6 naar 6,2/10. Bij de arbeiders daalt het van 6 naar 5,9/10.

Opmerkelijk is dat dezelfde daling zich voordoet bij alle kaderleden (zowel lager kader, middenkader als hoger kader). Hadden kaderleden nog een groeiend vertrouwen in de arbeidsmarkt, dan geldt dat allerminst voor hun vertrouwen in de onderneming. Vergeleken met maart 2011 daalde dat van 6,4 naar 6,3/10. Meer dan hun medewerkers krijgen managers te maken met nog steeds sterke fluctuaties op de markt, waardoor langetermijnbeleid moeilijk wordt en een kortetermijnaanpak noodzakelijk.

Daling zelfvertrouwen kaderleden weerspiegelt daling ondernemersvertrouwen

Terwijl het vertrouwen in de arbeidsmarkt en in de onderneming is gestegen, daalt het zelfvertrouwen van de Belgische werknemer. Er is een terugval tegenover maart 2011 van 6,6/10 naar 6,5/10, maar het zelfvertrouwen ligt nog altijd hoger dan in december 2010 (6,4/10). Vooral het loopbaanperspectief lijkt te vertroebelen. Werknemers zijn iets pessimistischer over hun loopbaan en lijken iets nuchterder naar hun eigen capaciteiten te kijken. Ook hier kunnen de hoge kwalificatie-eisen die werkgevers stellen een impact hebben. Slechts 49% van de Brusselse werknemers gelooft in een succesvolle carrière, tegenover 61% van de Vlamingen en 57% van de Walen.

De sterkste daling van het zelfvertrouwen werden vastgesteld bij kaderleden. Zij scoren over de hele lijn lager dan in maart 2011, maar nog altijd hoger dan in december 2010. Eén uitzondering: het pessimisme over hun loopbaanmogelijkheden is het grootst sinds de start van het onderzoek. Het langetermijnperspectief lijkt momenteel dus troebeler dan in december 2010.

Bovendien schatten kaderleden hun kansen op de arbeidsmarkt en hun eigen capaciteiten lager in dan drie maanden geleden. ‘Leidinggeven is niet langer een kwestie van managen,’ zegt Jan van den Nieuwenhuijzen, afgevaardigd bestuurder van SD Worx. ‘We merken dat we met gewone managementvaardigheden 'de problemen niet langer kunnen oplossen. Managers bekijken de zaken top-down. Dat volstaat niet. Het is tijd voor leiderschap, want leiders creëren ruimte voor medewerkers, die autonoom hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Dat maakt typische managers onzeker.’

Frappant, ten slotte, is dat de deuk in het vertrouwen van kaderleden samenvalt met de recente dip in het ondernemersvertrouwen. Voor het eerst sinds januari 2009 werd in april 2011 immers een signifikante daling van het ondernemersvertrouwen vastgesteld.

Hoe gingen we te werk?

Via een online-bevraging bij 1000 Belgen werd gepeild naar hun vertrouwen. De steekproef was representatief voor de Belgische beroepsactieve bevolking en bevatte zowel werkenden als werkzoekenden. De vragenlijst bevatte 16 stellingen. Aan de deelnemers werd gevraagd in welke mate ze akkoord gingen met uitspraken over de arbeidsmarkt, de organisatie waar ze werken en hun eigen kansen en capaciteiten.

De resultaten voor die drie onderwerpen werden gebundeld in de rubrieken ‘vertrouwen in de arbeidsmarkt’, ‘vertrouwen in de organisatie’ en ‘vertrouwen in zichzelf als werknemer’. De gemiddelde score van deze drie domeinen geeft het algemene Belgische werknemersvertrouwen weer. Zowel het vertrouwen in de drie domeinen als het algemene werknemersvertrouwen stellen we voor aan de hand van een graadmeter op een tienpuntenschaal. Hoe hoger de score, hoe groter het vertrouwen

Deze bevraging vindt drie keer per jaar plaats. Om de vier maanden zullen Vacature en SD Worx de stand van het werknemersvertrouwen bekend maken.

Over Vacature

Voor haar lezers en surfers is Vacature een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures. Vacature zoekt constant naar de beste weg om kandidaten en bedrijven met elkaar in contact te brengen met het oog op rekrutering en persoonlijke ontwikkeling. Via vier pijlers (Print, Online, Events en Databanken) speelt Vacature steeds opnieuw in op de behoeften van de nieuwe m/v met talent. En biedt Vacature een multimediaal platform aan dat past bij haar succesvol leadership.

Over SD Worx

SD Worx is een Europese HR-dienstverlener met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 25 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 43.000 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties.
Met meer dan 1.200.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa en in België marktleider.